Veterinárna asanačná spoločnosť (KAFILÉRIA)

Výroba

VAS s.r.o. spracúva VŽP pochádzajúce z mäsospracujúcich podnikov, ako aj od iných producentov potravinárskeho a poľnohospodárskeho rezortu. Na základe mimoriadneho veterinárneho opatrenia sa podieľa na realizácii likvidácie nákazovej situácie na Slovensku (napr. mor ošípaných, slintačka a krívačka, antrax a iné nákazy), čím zamedzuje šíreniu týchto chorôb a negatívnemu dopadu na ľudí. Prísnym dodržiavaním kritérií veterinárnej hygieny a Nariadení EÚ sa zabraňuje šíreniu nákaz v chovoch hospodárskych zvierat a tiež sa zamedzuje šíreniu chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.

Na základe povolenia ŠVPS SR využíva na spracovanie VŽP dve samostatné a oddelené prevádzky. V prvej časti, v modernom technologickom zariadení sa VŽP – materiál kategórie 3 spracúva na mäsokostnú múčku použiteľnú ako kŕmny komponent alebo organické hnojivo a kafilerický tuk (použiteľný na kŕmne alebo technické účely).

ŽVP z materiálov kategórie 1 a 2 sa spracúvajú na oddelenej linke a produkty z tejto suroviny sa musia likvidovať spálením, príp. spoluspálením. Živočíšna múčka sa používa ako energetické médium v cementárni a tuk sa používa v oleochemickom priemysle ako prísada do biopalív.

V našom kafilerickom zariadení používame spracovateľskú metódu č. 1 podľa Nariadenia EU č.1069/2009, t.j. metódu tlakovej sterilizácie, pri ktorej sa surovina po rozdrvení uvarí, odlisuje sa z nej tuk a následným sušením a preosiatím sa získa mäsokostná múčka. Ide o proces RECYKLÁCIE nie spaľovania.

VAS,s.r.o.

VAS s.r.o.
Mojšova Lúčka
011 76 Žilina
www.vas-ml.sk
E-mail: vas@vas-ml.sk

IČO: 31 587 666
IČ DPH: SK20 20 44 38 10

Telefón: +421 41 5654 110, +421 41 5654 111, +421 41 5654 112, +421 41 5654 120
Mobil: +421 903 695 939, +421 903 700 007
Fax: +421 41 5654 110