Veterinárna asanačná spoločnosť (KAFILÉRIA)

Žiadosť príjemcu pomoci

na zabezpečenie vecného plnenia formou dotovanej služby na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat v zmysle Schémy štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat č. SA.109219

Informácie o producentovi

Vyplňte názov
Vyplňte ulicu
Vyplňte mesto
Vyplňte PSČ
Vyplňte osobu
Vyplňte meno a priezvisko
Vyplňte adresu
Vyplňte mesto
Vyplňte PSČ
Vyplňte správne email
Adresa farmy Číslo farmy (CEHZ) Kontaktná osoba Telefónne číslo
Vyplňte IČO
Vyplňte IČ DPH alebo DIČ
Vyplňte IČ DPH alebo DIČ

Druh odpadu a množstvo v tonách za rok 2023

Materiál kategórie 1 (ŠRM a iné)

Materiál kategórie 2 (kadávery a iné)


hovädzí dobytok   ošípané   ovce, kozy   hydina, vtáky   iné  

Materiál kategórie 3 (konfiškát, perie, kosti a iné)

Požadovaná výška pomoci do výšky 100% oprávnených nákladov na odstránenie mŕtvych HZ a 75% oprávnených nákladov na likvidáciu mŕtvych HZ.
Účel, na ktorý sa žiada pomoc podporiť podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe pri odstraňovaní a likvidácii mŕtvych HZ v príslušnom kalendárnom roku
Vyplňte
VAS,s.r.o.

VAS s.r.o.
Mojšova Lúčka
011 76 Žilina
www.vas-ml.sk
E-mail: vas@vas-ml.sk

IČO: 31 587 666
IČ DPH: SK20 20 44 38 10

Telefón: +421 41 5654 110, +421 41 5654 111, +421 41 5654 112, +421 41 5654 120
Mobil: +421 903 695 939, +421 903 700 007
Fax: +421 41 5654 110