Veterinárna asanačná spoločnosť (KAFILÉRIA)

Ak si želáte uzatvoriť zmluvný vzťah, vyberte si jednu z možností:

Odfaxujte prosím nasledujúce dokumenty na číslo: 041 – 5654 110

  1. Doklad preukazujúci predmet Vašej činnosti, názov / meno a sídlo (z nasledujúcich: výpis z obchodného registra, živnostenský list, osvedčenie o zápise do evidencie SHR, osvedčenie komory veterinárnych lekárov a pod.)
  2. Žiadosť o zaslatie zmluvy o zbere, zvoze, zneškodnení a likvidácií OŽP a ŽVP s uvedením nasledujúcich údajov: názov a sídlo producenta OŽP a ŽVP, IČ DPH, bankové spojenie a číslo účtu, zodpovedná osoba a telefonický kontakt, od kedy si želáte uzatvoriť zmluvný vzťah a informácie o OŽP a ŽVP:
    1. pri mat. kategórie 1 a 3: druh OŽP a ŽVP, požiadavka na deň zvozu, množstvo na jeden zvoz, možnosť / nemožnosť chladenia
    2. pri mat. kategórie 2: druh chovaných zvierat, názvy fariem, kontaktné osoby a telefónne čísla

Ste právnická osoba?

Ste fyzická osoba?

VAS,s.r.o.

VAS s.r.o.
Mojšova Lúčka
011 76 Žilina
www.vas-ml.sk
E-mail: vas@vas-ml.sk

IČO: 31 587 666
IČ DPH: SK20 20 44 38 10

Telefón: +421 41 5654 110, +421 41 5654 111, +421 41 5654 112, +421 41 5654 120
Mobil: +421 903 695 939, +421 903 700 007
Fax: +421 41 5654 110