Veterinárna asanačná spoločnosť (KAFILÉRIA)

Formulár pre právnické osoby

Informácie o producentovi

Vyplňte názov
Vyplňte sídlo
Vyplňte osobu
Vyplňte správne email
Adresa farmy Číslo farmy (CEHZ) Kontaktná osoba Telefónne číslo
Vyplňte IČO
Vyplňte IČ DPH alebo DIČ
Vyplňte IČ DPH alebo DIČ

Druh odpadu a množstvo v tonách za rok 2020

Materiál kategórie 1 (ŠRM a iné)

Materiál kategórie 2 (kadávery a iné)


hovädzí dobytok   ošípané   ovce, kozy   hydina, vtáky   iné  

Materiál kategórie 3 (konfiškát, perie, kosti a iné)

Poznámka

VAS,s.r.o.

VAS s.r.o.
Mojšova Lúčka
011 76 Žilina
www.vas-ml.sk
E-mail: vas@vas-ml.sk

IČO: 31 587 666
IČ DPH: SK20 20 44 38 10

Telefón: +421 41 5654 110, +421 41 5654 111, +421 41 5654 112, +421 41 5654 120
Mobil: +421 903 695 939, +421 903 700 007
Fax: +421 41 5654 110