Veterinárna asanačná spoločnosť (KAFILÉRIA)

VAS,s.r.o.

Mojšova Lúčka
011 76 Žilina

+421 41 5654 110

Animal rendering plant was established in 1968 as state enterprise It was rebuilt and become private company from 1995

Dovoľujeme si upozorniť producentov, že výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu kadáverov sa týka spracovateľov VŽP nie chovateľov HZ.
Do 4.3.2020 musia žiadosť o dotáciu zaslať spracovatelia VŽP na PPA, ktorá po tomto termíne rozhodne o jej pridelení. Po podpise zmluvy medzi PPA a spracovateľom budú následne uzatvorené nové zmluvy na zníženú cenu za zvoz a likvidáciu kadáverov (predpoklad apríl-máj 2020).

Our activities:

  • Veterinary decontamination
  • Production of animal fat and meat meal
  • Combustion of animal fat
  • Consultancy about technological equipment used in animal rendering plants
  • Business activity

VAS,s.r.o.

VAS s.r.o.
Mojšova Lúčka
011 76 Žilina
www.vas-ml.sk
E-mail: vas@vas-ml.sk

IČO: 31 587 666
IČ DPH: SK20 20 44 38 10

Telefón: +421 41 5654 110, +421 41 5654 111, +421 41 5654 112, +421 41 5654 120
Mobil: +421 903 695 939, +421 903 700 007
Fax: +421 41 5654 110